Podniesienie zarzutu przedawnienia jako przejaw nadużycia prawa

Sąd Apelacyjny w pełni podziela ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego oraz ich prawną ocenę i przyjmuje je jako własne. Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutu naruszenia przez Sąd Okręgowy prawa materialnego, przez niezastosowanie art. 5 w zw. z art. 117 k.c. i w zw. z art. 4421 § 1 k.c., tj. nie uwzględnienie, że podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczenia w zakresie w jakim wiąże się ono z warunkami osadzenia powoda w...

Read More

Brak zezwolenia sądu

Zarząd majątkiem dziecka, pozostającego pod władzą rodzicielską, stanowi atrybut tej władzy. Jedynie w wyjątkowych wypadkach rodzice, którym służy władza rodzicielska, nie mają prawa zarządu majątkiem dziecka w ogóle (art. 109 k.r.o.), bądź nie mają go w stosunku do niektórych składników majątku dziecka (art. 101 § 2, art. 102 k.r.o.). Zarząd ten nakłada na rodziców obowiązek i nadaje prawo wykonywania wszystkich koniecznych czynności...

Read More

Umowa darowizny

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 kc). Świadczenie darowizny jest bezpłatne tylko wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Nieodpłatność ta oznacza, że darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili dokonania darowizny, ani też w przyszłości. Dokonana przez...

Read More

Sporne świadczenie

Skarga nie jest uzasadniona, albowiem wbrew jej twierdzeniom, zaskarżona decyzja, jak i poprzedzająca ją decyzja pierwszoinstancyjna nie naruszają prawa adwokat łódź. Przystępując w tym stanie rzeczy do oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, w punkcie wyjścia niniejszych rozważań trzeba stwierdzić, że kwestią sporną pozostaje między stronami wyłącznie zagadnienie odmowy uznania dokonanej przez Zbigniewa D. wpłaty na rzecz Urzędu Miasta i...

Read More